کلیدواژه‌ها = مدیریت عملیات
استراتژی عملیات در محیط زنجیرة تأمین

دوره 18، شماره 3، شهریور 1384

احمد جعفر نژاد؛ علی حیدری


بسط نظریه کلاسیک موجودی EOQ

دوره 51، شماره 0، دی 1379

محمد باقر فخرزاده