کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
سرمایة اجتماعی: رویکردی نو در سازمان

دوره 19، شماره 2، مرداد 1385

ابوالحسن فقیهی؛ طاهره فیضی


مدیریت دولتی و اعتماد عمومی

دوره 55، شماره 0، دی 1380

دکتر سید مهدی الوانی؛ حسن دانایی فرد