کلیدواژه‌ها = سیستم‌های اطلاعاتی
مقاومت کاربران در برابر سیستم‌های اطلاعاتی و راهبردهای افزایش سطح پذیرش

دوره 20، شماره 2، شهریور 1386

سید کمال چهارسوقی؛ هدی داورزنی؛ پرستو شاه سمندی