کلیدواژه‌ها = توسعه فرهنگی
طراحی الگوی زن در تلویزیون بر اساس سند چشم انداز توسعه بلندمدت جمهوری اسلامی ایران

دوره 21، شماره 3، تیر 1387

خدیجه سفیری؛ باقر ساروخانی؛ سهیلا بورقانی فراهانی