کلیدواژه‌ها = برنامه‌ها و راهکارها
شناسایی راهکارهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه های ایران

دوره 21، شماره 2، خرداد 1387

پیام حنفی زاده؛ ، محسن خدابخشی؛ محمد رضا حنفی زاده