کلیدواژه‌ها = زنان و سند چشم انداز توسعه
طراحی الگوی زن در تلویزیون بر اساس سند چشم انداز توسعه بلندمدت جمهوری اسلامی ایران

دوره 21، شماره 3، تیر 1387

خدیجه سفیری؛ باقر ساروخانی؛ سهیلا بورقانی فراهانی