کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
تعداد مقالات: 5
2. رهبری و مدیریت در دانشگاه ها

دوره 47، شماره 0، زمستان 1378

دکتر علی اکبر فرهنگی؛ دکتر سید حیدر حسینی


3. مدیریت کیفی در مراکز آموزش عالی ایران

دوره 47، شماره 0، زمستان 1378

دکتر عباس خورشیدی


4. رهبری مدیریت کیفیت جامع در دانشگاه ها

دوره 47، شماره 0، زمستان 1378

دکتر محمد مهدی تنعمی