نویسنده = اکبری، محسن
تعداد مقالات: 2
2. بررسی عوامل موثر بر استقبال خرید از فروشگاههای الکترونیکی شهروند

دوره 58، شماره 0، پاییز 1381

محسن اکبری؛ دکتر طهمورث حسنقلی پور