نویسنده = پور، دکتر طهمورث حسنقلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر استقبال خرید از فروشگاههای الکترونیکی شهروند

دوره 58، شماره 0، پاییز 1381

محسن اکبری؛ دکتر طهمورث حسنقلی پور