نویسنده = نژاد، دکتر احمد جعفر
تعداد مقالات: 1
1. پیشنهاد یک مدل ارزیابی کیفیت خدمات سامانه های اطلاعاتی

دوره 59، شماره 0، زمستان 1381

عبدالمحمد مهدوی؛ دکتر احمد جعفر نژاد