نویسنده = نجانی، دکتر حسن میرزایی اهر
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و تبیین مدل دیالکتیکی نهادی شدن سازمان

دوره 16، شماره 1، زمستان 1382

دکتر محمد سعید تسلیمی؛ دکتر حسن میرزایی اهر نجانی؛ منوچهر محسنی؛ ارین قلی پور