نویسنده = مجتهد، دکتر داود
تعداد مقالات: 3
1. مدل مماس و مدل پیشنهادی برای نیاز سنجی آموزشی

دوره 16، شماره 1، زمستان 1382

دکتر داود مجتهد؛ دکتر عبدالمحمد مهدوی؛ فریبا خالقی سروش