نویسنده = هاشمی، دکتر سید ذبیح الله
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل ریاضی شبکه حمل و نقل شرکت پست ج.ا.ا

دوره 17، شماره 3، تابستان 1383

دکتر محمدجواد اصغر پور؛ دکتر سید ذبیح الله هاشمی