نویسنده = اسفیدانی، محمد رحیم
تعداد مقالات: 1
1. استراتژی بازاریابی هوشمند

دوره 17، شماره 3، تابستان 1383

دکتر سید رضا سید جوادین؛ هاشم آقا زاده؛ محمد رحیم اسفیدانی