نویسنده = سجادیان، محمد
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از تابع توزیع احتمال در برنامه ریزی و کنترل پروژه

دوره 16، شماره 2، پاییز 1382

دکتر محمدعلی سوخکیان؛ محمد سجادیان