نویسنده = فرهنگی، علی اکبر
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر درآمدهای نفتی بر فرآیند مدیریت اقتصادی کشور (83-1353)

دوره 21، شماره 3، تابستان 1387

علی اکبر فرهنگی؛ سعید شیرکوند


2. سازوکارهای یادگیری سازمانی، مبنایی برای ایجاد یک سازمان یادگیرنده

دوره 19، شماره 3، تابستان 1385

محمد سعید تسلیمی؛ علی اکبر فرهنگی؛ وجیهه اسماعیلی


3. طراحی الگوی مفهومی تعاملات سازمان – محیط بر اساس ظرفیت محیط با رویکرد سیستمی

دوره 18، شماره 1، بهار 1384

علی اکبر فرهنگی؛ حسن میرزایی اهرنجانی؛ محمدرضا مهرگان؛ قنبر محمدی الیاسی