نویسنده = محقر، دکتر علی
تعداد مقالات: 2
1. توسعه مدل پذیرش فناوری TAM در وزارت کشور

دوره 17، شماره 5، زمستان 1383

دکتر علی محقر؛ مهدی شیر محمدی


2. ارایه چارچوب مفهومی برای توصیف وظایف مدیران فناوری اطلاعات

دوره 17، شماره 1، بهار 1383

دکتر محمدرضا مهرگان؛ دکتر علی محقر؛ مهدی شامی