نویسنده = مومنی، دکتر منصور
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر سیاست قیمت گذاری از طریق مدل برنامه ریزی خطی

دوره 16، شماره 1، تابستان 1382

دکتر منصور مومنی؛ عبداله عطایی