نویسنده = حیدری، نسترن حاجی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مشکلات برنامه ریزی راهبردی سیستم های اطلاعاتی از دیدگاه خبرگان و متخصصان

دوره 17، شماره 5، زمستان 1383

دکتر احمد عبدالله زاده بارفروش؛ نسترن حاجی حیدری