نویسنده = محمدی، مهدی شیر
تعداد مقالات: 1
1. توسعه مدل پذیرش فناوری TAM در وزارت کشور

دوره 17، شماره 5، زمستان 1383

دکتر علی محقر؛ مهدی شیر محمدی