نویسنده = قاسمی، مهرداد
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از مدل کانو در تعیین امتیاز کیفیت شرکت های صنعتی

دوره 56، شماره 0، بهار 1381

دکتر محمد رضا مهرگان؛ مهرداد قاسمی