نویسنده = احمدی، دکتر علیرضا علی
تعداد مقالات: 3
1. کاربرد روش دلفای در تعیین اولویت اهداف استراتژیک سازمان ها

دوره 50، شماره 0، پاییز 1379

دکتر علیرضا علی احمدی؛ مهندس بهیار داعی