نویسنده = خورشیدی، دکتر عباس
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت کیفی در مراکز آموزش عالی ایران

دوره 47، شماره 0، زمستان 1378

دکتر عباس خورشیدی