نویسنده = پور، آرین قلی
تعداد مقالات: 4
2. هیدروکراسی یا بوروکراسی

دوره 19، شماره 1، زمستان 1385

آرین قلی پور


3. جامعه شناسی مدیریت دولتی

دوره 57، شماره 0، تابستان 1381

آرین قلی پور