نویسنده = فرد، دکتر سید ضیاء الدین قاضی زاده
تعداد مقالات: 1
1. اطلاعات مفاهیم , چرخه , ارزش , ویپگی ها , طبقه بندی و انواع آن

37و38، شماره 0، پاییز 1376

دکتر سید ضیاء الدین قاضی زاده فرد