نویسنده = زندیه، دکتر عبدا.
تعداد مقالات: 5
1. جامعه امروزین به سبب سبک مدیریت جاری غیر قابل تدبیر شده است (3)

دوره 20، شماره 0، بهار 1372

هنری مینتزبرگ؛ دکتر عبدا... زندیه


3. جامعه امروزین به سبب سبک مدیریت جاری غیر قابل تدبیر شده است (1)

دوره 18، شماره 0، پاییز 1371

هنری مینتزبرگ؛ دکتر عبدا... زندیه


4. مدیریت دانشگاهی (3)

دوره 5، شماره 0، تابستان 1368

دکتر عبدا... زندیه


5. مدیریت دانشگاهی(2)

دوره 4، شماره 0، بهار 1368

دکتر عبدا... زندیه