نویسنده = الوانی، دکتر سید مهدی
تعداد مقالات: 5
1. مدیریت دولتی و اعتماد عمومی

دوره 55، شماره 0، زمستان 1380

دکتر سید مهدی الوانی؛ حسن دانایی فرد


2. تحقیقات چند پارادایمی در مطالعات سازمانی

دوره 54، شماره 0، پاییز 1380

دکتر سید مهدی الوانی؛ سید حامد وارث


3. سازمانهای بحران پذیر و بحران ستیز

35 و 36، شماره 0، زمستان 1375

دکتر سید مهدی الوانی