نویسنده = شهری، حجة الاسلام ری
تعداد مقالات: 2
1. مدیریت اسلامی ، قسمت چهارم

6و7، شماره 0، زمستان 1368

حجة الاسلام ری شهری


2. مدیریت اسلامی(3)

دوره 5، شماره 0، تابستان 1368

حجة الاسلام ری شهری