نویسنده = مقدسی، مهندس شهرام
تعداد مقالات: 1
1. آموزش از راه دور ، رهیافتی بدیل در نظام آموزش کارکنان

39و40، شماره 0، زمستان 1376

دکتر غلامحسین زمانی؛ مهندس شهرام مقدسی