نویسنده = کمائی، جمشید
تعداد مقالات: 1
1. قدرت و رهبری در سازمان

دوره 14، شماره 0، پاییز 1370

جمشید کمائی؛ دکتر علی اکبر فرهنگی