نویسنده = آذر، عادل
تعداد مقالات: 5
1. AHP تکنیکی نوین برای تصمیم گیری گروهی

27و28، شماره 0، زمستان 1373

عادل آذر؛ دکتر عزیزا... معماریانی


3. برنامه ریزی اولویتی سیاستهای سرمایه گذاری در حمل و نقل

دوره 20، شماره 0، بهار 1372

دکتر محمد سید حسینی؛ عادل آذر