نویسنده = آذر، آقای دکترعادل
تعداد مقالات: 1
1. برگزاری جلسه دفاعیه دوره دکتری مدیریت

31و32، شماره 0، زمستان 1374

آقای دکترعادل آذر