نویسنده = زاده، عزت اله اصغری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و ارزیابی اجزای تکنولوژی در شرکت های تابع برق تهران به کمک مدل اطلس تکنولوژی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1386

منوچهر انصاری؛ عزت اله اصغری زاده؛ وحید اسکوئی