نویسنده = حیدری، علی
تعداد مقالات: 1
1. استراتژی عملیات در محیط زنجیرة تأمین

دوره 18، شماره 3، تابستان 1384

احمد جعفر نژاد؛ علی حیدری