نویسنده = ساروخانی، باقر
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی زن در تلویزیون بر اساس سند چشم انداز توسعه بلندمدت جمهوری اسلامی ایران

دوره 21، شماره 3، تابستان 1387

خدیجه سفیری؛ باقر ساروخانی؛ سهیلا بورقانی فراهانی