نویسنده = محمد، سید خاک ره آل
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت تطبیقی- مورد ژاپن

33 و 34، شماره 0، تابستان 1375

سید خاک ره آل محمد