نویسنده = اخلاق، دکتر رحمان خوش
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد مدل شش وجهی در ارزیابی جو سازمانی

35 و 36، شماره 0، زمستان 1375

دکتر مهدی جمشیدیان؛ دکتر رحمان خوش اخلاق؛ مهندس مرتضی قیاسیان