دوره و شماره: دوره 19، شماره 0 - شماره پیاپی 1000127، دی 1371