دوره و شماره: 9-10، شماره 0 - شماره پیاپی 1000440، پاییز 1369