دوره و شماره: 9-10، شماره 0 - شماره پیاپی 1000440، آذر 1369