دوره و شماره: دوره 13، شماره 0 - شماره پیاپی 1000444، تابستان 1370