نویسنده = دکتر سید رضا سید جوادین
استراتژی بازاریابی هوشمند

دوره 17، شماره 3، تیر 1383

دکتر سید رضا سید جوادین؛ هاشم آقا زاده؛ محمد رحیم اسفیدانی


جبران خدمات

دوره 45، شماره 0، تیر 1378

دکتر سید رضا سید جوادین


تأثیر جبران خدمات در نگهداری نیروی انسانی

دوره 26، شماره 0، مهر 1373

دکتر سید رضا سید جوادین