نویسنده = دکتر علی اکبر فرهنگی
نگرشی بر بنیان های نظری مدیریت سازمان های رسانه ای

دوره 17، شماره 4، مهر 1383

دکتر علی اکبر فرهنگی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ میکائیل برقی


مدیریت دولتی و فرهنگ اجتماعی

دوره 55، شماره 0، دی 1380

دکتر علی اکبر فرهنگی


رهبری و مدیریت در دانشگاه ها

دوره 47، شماره 0، اسفند 1378

دکتر علی اکبر فرهنگی؛ دکتر سید حیدر حسینی


تجربه گرایی و رفتار انسانی

37و38، شماره 0، مهر 1376

دکتر علی اکبر فرهنگی


-

دوره 20، شماره 0، فروردین 1372

دکتر علی اکبر فرهنگی


قدرت و رهبری در سازمان

دوره 14، شماره 0، مهر 1370

جمشید کمائی؛ دکتر علی اکبر فرهنگی


نگرش فلسفی ، اجتماعی بر کار و مسائل آن

دوره 12، شماره 0، فروردین 1370

دکتر علی اکبر فرهنگی