نویسنده = دکتر علی اکبر فرهنگی
تعداد مقالات: 8
1. نگرشی بر بنیان های نظری مدیریت سازمان های رسانه ای

دوره 17، شماره 4، پاییز 1383

دکتر علی اکبر فرهنگی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ میکائیل برقی


2. مدیریت دولتی و فرهنگ اجتماعی

دوره 55، شماره 0، زمستان 1380

دکتر علی اکبر فرهنگی


3. رهبری و مدیریت در دانشگاه ها

دوره 47، شماره 0، زمستان 1378

دکتر علی اکبر فرهنگی؛ دکتر سید حیدر حسینی


4. تجربه گرایی و رفتار انسانی

37و38، شماره 0، پاییز 1376

دکتر علی اکبر فرهنگی


6. -

دوره 20، شماره 0، بهار 1372

دکتر علی اکبر فرهنگی


7. قدرت و رهبری در سازمان

دوره 14، شماره 0، پاییز 1370

جمشید کمائی؛ دکتر علی اکبر فرهنگی


8. نگرش فلسفی ، اجتماعی بر کار و مسائل آن

دوره 12، شماره 0، بهار 1370

دکتر علی اکبر فرهنگی