نویسنده = محمد حسین لطیفی
تحلیل هرمونیکی سازه های آگزیوماتیزه شده تئوری های مدیریت

دوره 53، شماره 0، تیر 1380

دکتر حسن میرزایی اهرنجانی؛ محمد حسین لطیفی


ماهیت انسانی سازمانها

دوره 25، شماره 0، تیر 1373

محمد حسین لطیفی


رهبری در قرن اینده

9-10، شماره 0، آذر 1369

محمد حسین لطیفی


استراتژی پژوهشی

دوره 1، شماره 0، شهریور 1367

محمد حسین لطیفی