نویسنده = محمد حسین لطیفی
تعداد مقالات: 6
1. تحلیل هرمونیکی سازه های آگزیوماتیزه شده تئوری های مدیریت

دوره 53، شماره 0، تابستان 1380

دکتر حسن میرزایی اهرنجانی؛ محمد حسین لطیفی


2. ماهیت انسانی سازمانها

دوره 25، شماره 0، تابستان 1373

محمد حسین لطیفی


5. رهبری در قرن اینده

9-10، شماره 0، پاییز 1369

محمد حسین لطیفی


6. استراتژی پژوهشی

دوره 1، شماره 0، تابستان 1367

محمد حسین لطیفی