نویسنده = دکتر فریدون قاسم زاده
تعداد مقالات: 2
2. به سوی دولت الکترونیک: برنامه ای برای ایران

دوره 55، شماره 0، زمستان 1380

دکتر فریدون قاسم زاده؛ حسین صفری