نویسنده = دکتر اسفندیار سعادت
تعداد مقالات: 5
1. تاثیر تحلیل رفتگی بر کارایی نیروی انسانی

33 و 34، شماره 0، تابستان 1375

دکتر اسفندیار سعادت


2. مدیریت پیشرفت کارکنان

29 و 30، شماره 0، تابستان 1374

دکتر اسفندیار سعادت


3. مدیریت بحران

دوره 11، شماره 0، زمستان 1369

دکتر اسفندیار سعادت


4. انسان عقلایی یا انسان خودیاب

6و7، شماره 0، زمستان 1368

دکتر اسفندیار سعادت


5. مدیریت تغییر

دوره 4، شماره 0، بهار 1368

دکتر اسفندیار سعادت