نویسنده = احمد جعفرنژاد
تعداد مقالات: 4
1. طراحی زنجیره تأمین مبتنی بر نوع و چرخه عمر محصول

دوره 19، شماره 1، زمستان 1385

محمد مدرس یزدی؛ جهانگیر یدالهی فارسی؛ احمد جعفرنژاد؛ غلامرضا جمالی


4. برنامه ریزی - ولید و عملیات

دوره 5، شماره 0، تابستان 1368

احمد جعفرنژاد