نویسنده = دکتر سید حسین ابطحی
حسابداری و ممیزی منابع انسانی

33 و 34، شماره 0، تیر 1375

دکتر سید حسین ابطحی


مدیریت و فشارهای روانی

دوره 12، شماره 0، فروردین 1370

دکتر سید حسین ابطحی