نویسنده = دکتر سید حسین ابطحی
تعداد مقالات: 2
1. حسابداری و ممیزی منابع انسانی

33 و 34، شماره 0، تابستان 1375

دکتر سید حسین ابطحی


2. مدیریت و فشارهای روانی

دوره 12، شماره 0، بهار 1370

دکتر سید حسین ابطحی