کلیدواژه‌ها = مدیریت کیفیت فراگیر
طراحی مدل مفهومی جهت سنجش الزامات تحقق مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان‌ها و ارتباط آن با رضایت مشتریان

دوره 21، شماره 2، خرداد 1387

محمود فیروزیان؛ طهمورث حسنقلی پور؛ محمود صارمی؛ سیدیحیی سیددانش


مقایسه تحلیلی رویکردهای نوین مدیریت

دوره 16، شماره 1، بهمن 1382

دکتر ابوالحسن فقیهی؛ دکتر مجتبی رجب بیگی