کلیدواژه‌ها = تصمیم گیری
تحلیل هرمونیکی سازه های آگزیوماتیزه شده تئوری های مدیریت

دوره 53، شماره 0، تیر 1380

دکتر حسن میرزایی اهرنجانی؛ محمد حسین لطیفی


مبانی استدلالات فازی

دوره 51، شماره 0، دی 1379

دکتر محمد باقر منهاج؛ مهندس مهدی نساجی


کاربرد روش دلفای در تعیین اولویت اهداف استراتژیک سازمان ها

دوره 50، شماره 0، مهر 1379

دکتر علیرضا علی احمدی؛ مهندس بهیار داعی


خطای تصمیم گیری مدیران

دوره 50، شماره 0، مهر 1379

دکتر یوسف فربودی


مدیریت مشارکتی ضرورتی اخلاقی است

دوره 49، شماره 0، تیر 1379

دکتر عباس محمدزاده


روش های برنامه ریزی آرمانی فازی

دوره 46، شماره 0، مهر 1378

دکتر عزیزا... معماریانی