کلیدواژه‌ها = مدیریت زنجیره تأمین
طراحی زنجیره تأمین مبتنی بر نوع و چرخه عمر محصول

دوره 19، شماره 1، اسفند 1385

محمد مدرس یزدی؛ جهانگیر یدالهی فارسی؛ احمد جعفرنژاد؛ غلامرضا جمالی


توسعه استراتژی مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی

دوره 19، شماره 3، شهریور 1385

احمد جعفر نژاد؛ حسین صفری


استراتژی عملیات در محیط زنجیرة تأمین

دوره 18، شماره 3، شهریور 1384

احمد جعفر نژاد؛ علی حیدری